23 Mai 2019

DESCRIERE PROIECTDenumire: MaST NETWORKING, CALITATE IN DEZVOLTAREA COMPETENTELOR CHEIE DE MATEMATICA, STIINTE SI TEHNOLOGII

ID: POSDRU/85/1.1/S/58914

AXA PRIORITARĂ 1: Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie 1.1: Accesul la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate

Obiectiv General:
CreŞterea calităţii educaţiei la nivel de sistem Şi de furnizor prin dezvoltarea capacităţii unitătilor Şcolare de a dezvolta competenţele cheie în domeniul Matematicii, Ştiintelor Şi Tehnologiilor (MaST).

Grup Ţintă:

  • Personal cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare Şi control din inspectoratele Şcolare, structuri centrale şi locale ale MECI sau aflate în coordonarea/subordinea acestuia : 45 (30 experţi MaST + 15 facilitatori MaST)
  • Directori ai unităţilor de învăţământ: 300 mentori MaST
  • Personal din sistemul naţional de examinare, evaluare Şi curriculum în învăţământul preuniversitar: 300
  • Elevi (învăţământ preuniversitar, ISCED 0-3): 6000

Proiectul iŞi propune să realizeze o radiografie a situaţiei privind studiul matematicii, Ştiintelor Şi tehnologiilor Şi, totodată, printr-o abordare integrată, să creeze infrastructura organizatorică Şi tehnică pentru stimularea iniţiativelor locale Şi cuprinderea acestora într-o reţea de Ateliere de Inovaţie Şi Creativitate Didactică. Proiectul vizează nevoile grupului tintă după cum urmează:

  • creŞterea calităţii educaţiei, atât în mediul urban, cât Şi rural prin formarea resursei umane (30 experti MaST, 15 facilitatori MaST, 300 mentori MaST, 300 cadre didactice din sistemul de evaluare si examinare din structuri locale ale MECTS;
  • stimularea inovaţiei Şi creativităţii didactice prin dezvoltarea reţelei Atelierelor de Inovaţie Şi Creativitate (MaST-proiect), derularea de competitţi de proiecte integrate, organizarea de concursuri interregionale Şi nationale, realizarea de CDS-uri MaST;
  • elaborarea de proiecte judetene anuale privind imbunatatirea calitatii studiului MaST in cele 5 inspectorate scolare; elaborarea de proiecte anuale incluse in Planul de dezvoltare al scolilor privind imbunatatirea calitatii studiului MaST
  • Şcolile din mediul rural au nevoie de suport metodologic, de resurse, de schimb de experienţă, de acces la o platformă de informare si comunicare; în acest sens, Caravana MaST - asigură facilitarea accesului la educaţie MaST în Şcoli din zone dezavantajate;
  • nevoia de acces la informaţie de specialitate, de consultare prin crearea unei comunităţi educaţionale MaST urmare a construirii platformei virtuale MaST Network pentru facilitarea accesului la resurse, bune practici, forum de discuţii etc.